Over

Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht BERKELOORD


De belangenvereniging is opgericht in januari 2013, de formele start vond plaats op 27 maart 2013. De statuten van de vereniging zijn natuurlijk in te zien:                          Statuten

Lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan bewoners en/of eigenaren van woningen die tot het beschermd stadsgezicht behoren. Donateurs moeten een aantoonbare relatie met de wijk hebben. De beoordeling hiervan geschiedt door het bestuur.


De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap bedraagt momenteel twaalf euro vijftig. Dat geldt voor 2019. Donateurs betalen minimaal twaalf euro vijftig per jaar. De contributie en donatie kunnen per bank betaald worden. Automatische incasso is helaas onmogelijk. Het bankrekeningnummer (IBAN) van de vereniging bij de RegioBank is:          NL44 RBRB 0918 4465 54


De status van beschermd stadsgezicht voor Berkeloord is door het Rijk officieel vastgesteld op 21 februari 2007 door vermelding in de Staatscourant:             Staatscourant vermelding


De gemeente heeft een toelichting geschreven over het beschermde stadsgezicht Berkeloord. Op 18 juni 2004 is verschenen:                     Toelichting beschermd stadsgezicht


Bouwplannen, aanpassingen en dergelijke binnen het beschermde stadsgezicht Berkeloord moeten voldoen aan het vigerende bestemmingsplan. Het meest recente plan is vastgesteld op 3 december 2012 en digitaal te raadplegen:                                   Lochem-Oost


De vereniging spant zich actief in om een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van kernwaarden in het beschermde stadsgezicht. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de rol van de gemeente en de rol resp. positie van de vereniging. Dit wordt weergegeven in de eerste concept-versie van het document over kernwaarden van Berkeloord zoals toegelicht op de ALV van 9 maart 2020:                                                                    Kernwaarden


[Bijgewerkt 05-04-2020]